Aviso legal e política de cookies

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE COOKIES

CONDICIÓNS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Lea atentamente esta sección que contén o AVISO LEGAL, CONDICIÓNS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDAD que regulan o acceso, navegación e uso da Web de ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, situado na URL http://www.demvox.com A continuación, o "Sitio web" O acceso, navegación e uso desta páxina web implica a aceptación expresa e sen reservas de todos os termos deste Aviso Legal, coa mesma validez e eficacia que calquera contrato asinado por escrito e asinado. O seu cumprimento e cumprimento serán aplicables respecto de calquera persoa que acceda, navegue ou use o "Sitio web". Se non está de acordo cos termos expostos, non acceda, busque ou utilice o "Sitio web".

DEDICACIÓN DA INFORMACIÓN A INTERESADO E SOLICITUDE DE CONSENTIMENTO PARA Citar os datos básicos.

Para os fins previstos no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONCELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e Pola cal se derroga a Directiva 95/46 / CE (Regulamento xeral de protección de datos), proporcionámoslle a seguinte información e solicítaselle con antelación o seu consentimento para transferir datos de nivel básico baseándose na seguinte información.

TRATAMENTO: CLIENTES.

RESPONSABLE

ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL é unha empresa con NIF: B86395605 e con domicilio no Páx. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid)

FIN

Prestación de servizos por parte de ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. e para continuar mantelo informado dos nosos servizos a través de Carta, correo electrónico / Web

LEGITIMACIÓN

Datos facilitados voluntariamente polo interesado para recibir os nosos servizos.

RECIPIENTES

Non se venderán a terceiros, salvo nos casos en que exista obrigación legal.

ORIXE

Os datos foron facilitados polo interesado / representante legalDURACIÓN

Mantendo a relación existente e / ou os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

CATEGORÍA DE DATOS PERSOAIS

Os necesarios para o mantemento da prestación do servizo.

Identificación: CIF / NIF / DNI; Nome da empresa; Nome e apelidos; Dirección; Teléfono / Fax / E.MAIL. Outros datos tipificados: profesionais; Ecoeconómico, financeiro e seguro

DEREITOS

Ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificación dos datos inexactos ou solicitude, sempre que sexa posible, a súa exclusión cando os datos non son máis necesarios, excepto no prazo establecido pola lexislación tributaria e laboral responsabilidades prescrición - Para Debe dirixirse por correo postal, acompañado dunha fotocopia lexible do seu NIF, á dirección da persoa encargada do tratamento.I) DETALLES DO RESPONSABLE E DIRECCIÓN PARA O FIN DE EXERCICIO DOS seus dereitos ARC
SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL: é unha empresa con NIF: B86395605 e con domicilio no Páx. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid) - Teléfono: 913 703 991 - E. Correo: Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo. (www.demvox.com)

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Esta política de protección de datos é parte integral do aviso legal do sitio web. En cumprimento do disposto no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación destes datos e pola que se derroga a Directiva 95/46 / CE (Regulamento xeral de protección de datos), ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL informa que:


1. Os datos persoais facilitados por vostede a través deste "sitio web" insonorizadas ESPAZOS Demvox propiedade portátil, SL, serán incorporados en tratamentos de propiedade de espazos insonorizadas Demvox portátiles, SL. O obxectivo destes tratamentos xestionar usuarios de servizos de xestión "Web Site" ofrecidos a través do sitio web e, de ser o caso, a xestión, desenvolvemento e posta en marcha da relación establecida entre os espazos a proba de son portátil Demvox, SL e os que proporcionan os seus datos persoais a través do "sitio web".

Do mesmo xeito, os espazos a proba de son portátil Demvox, SL tratará os datos para xestionar consultas recibidas a través do "Sitio web" por usuarios do mesmo, ambos os usuarios rexistrados e non rexistrados, ea transmisión de información por varios usuarios medios , para eles, sobre espazos insonorizadas portátiles Demvox, SL, actividades, concursos, servizos e documentación de varios tipos e medios diferentes.


2. Do mesmo xeito, informámoslle e aceptando esta Política de Privacidade conséguese que os seus datos persoais, se así o solicitan, poden ser comunicados a terceiros para que poidan realizar, por diferentes medios, incluído o correo electrónico, envíos de información, servizos relativos á nosa actividade.

3. Garante que a información proporcionada sexa verdadeira, precisa, completa e actualizada e sexa responsable de calquera dano ou perda, directa ou indirecta, que se poida producir como consecuencia da violación desta obriga. No caso de que os datos facilitados corresponden a un terceiro, que garante que informaron a terceiros dos aspectos contidos neste documento e obtivo a súa autorización para ofrecer os seus datos para illamento acústico ESPAZOS Demvox portátil, SL para os fins indicados.

4. Cando os datos persoais son recollidos a través do formulario esixirá que contribuír con polo menos aqueles marcados cun asterisco, xa que esta información non é proporcionada considerado necesario, espazos insonorizadas portátil Demvox, SL non pode aceptar e xestionar Servizo web ou consulta feita.

5. En resposta ás preocupacións ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL para garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos, teñen adoptado os niveis de seguridade esixidos para a protección de datos persoais e instalado os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo de datos persoais facilitados a través do "Sitio web".

6. Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, ten que escribir, acompañado por unha versión actualizada do seu ID para espazos insonorizadas portátil Demvox, SL con enderezo para estes fins, a copia se refire o número I): DATOS DO RESPONSABLE E DIRECCIÓN PARA O FIN DE EXERCICIO DOS DEREITOS QUE AXUDE:

7. Segundo as disposicións do 34 / 2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico Act, e só no caso de que non desexa recibir comunicacións electrónicas no futuro por espazos insonorizadas portátiles Demvox, SL, pode expresar ese desexo a través do envío dun correo electrónico, con aviso de recepción, ao seguinte enderezo de correo electrónico: Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo.

II) PROPÓSITO E APLICACIÓN
2.1. Estas Condicións regulan o acceso aos contidos e aos servizos ofrecidos por ESPACIOS INSONORIZADOS PORTIATICAS DEMVOX, SL a través do seu "Sitio web", así como o seu uso polos usuarios.
Non obstante, ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL resérvase o dereito de modificar a presentación, configuración e contido do "Sitio web", así como as condicións necesarias para o seu acceso e / ou uso. O acceso e uso dos contidos e servizos logo da entrada en vigor das súas modificacións ou os cambios nas condicións supoñen a súa aceptación.


2.2. Non obstante o anterior, o acceso a determinados contidos eo uso de determinados servizos pode estar suxeito a certas condicións especiais, segundo o caso, substitúen, completan e / ou modificar as condicións de uso e, en caso de conflito, prevalecen os termos das condicións particulares sobre as condicións xerais.
Antes de utilizar servizos específicos fornecidos por espazos Demvox portátiles insonorizadas, SL, o usuario debe ler atentamente as condicións creadas, se hai, para o efecto por insonorizadas portátil Demvox espazos, SL. O uso de servizos específicos implica a aceptación das condicións particulares que regulan como publicado por espazos insonorizadas portátil Demvox, SL no momento de tal uso.


2.3. O acceso, navegación e uso do "Sitio web" implica e implica a aceptación por parte do Usuario deste Aviso Legal e as Condicións de uso que inclúe. Neste sentido, o usuario entenderase como a persoa que accede, navega, utilice ou participe nos servizos e actividades desenvolvidos no "Sitio web".

III) ACCESO
3.1. Acceso ao contido e ao uso dos servizos prestados polo "Sitio web"
Ten carácter libre.
3.2. O acceso ao "Web Site" de menores, agás coa autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais é prohibido, que será responsable dos actos realizados por menores a túa posición En calquera caso, presúmese que o acceso realizado por un menor ao "Sitio web" fíxose con autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais.
3.3. O acceso e navegación a través do "Sitio web" non require o rexistro, con todo, para acceder a determinados servizos pode esixir o rexistro previo deste "Sitio web" a través da selección polo Usuario, identificador e contrasinal.
O contrasinal, persoal e intransferible, debe ser xerado polo Usuario segundo as regras de robustez e complexidade establecidas en calquera momento por ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL. O contrasinal creado polo usuario terá validez ilimitada.
Non obstante, o "Sitio web" ten as funcionalidades necesarias para que o Usuario poida modificar o seu contrasinal cando o considere apropiado, por exemplo, porque sospeita ou constantemente que a confidencialidade da contraseña estea rota.
3.4. O contrasinal será persoal e intransferible. O usuario acepta facer uso dilixente do seu contrasinal e mantelo en segredo, non transmitilo lo a terceiros nin ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL. Consecuentemente, os usuarios son responsables da garda e confidencialidade de calquera identificadores e / ou contrasinal que foron seleccionados como rexistrado en espazos insonorizadas portátil Demvox, Usuarios SL e se comprometen a non transferir-los a terceiros, xa sexa temporal ou permanente , nin permiten o seu acceso aos foráneos. Usuario será responsable do uso ilegal do "Sitio web" por calquera terceiro ilexítimo usando un contrasinal para este fin por mor do descoido ou perda dos mesmos polo uso do usuario.


Baixo este, o usuario está obrigado a notificar inmediatamente os xestores do "sitio" sobre calquera feito ao uso indebido de identificadores e / ou contrasinal, como roubo, perda ou acceso autorizados a eles, a fin de proceder á súa cancelación inmediata. Mentres tales feitos, espazos insonorizadas portátil Demvox non son facilitados, SL estará exenta de calquera responsabilidade derivada de abuso de IDs ou contrasinais por terceiros non autorizados.

IV) DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
O presente "Sitio web" está rexido polas leis españolas e pola lexislación nacional e internacional sobre propiedade intelectual e industrial. En ningún caso entenderase que o acceso e navegación do Usuario a través do "Sitio web" ou a utilización de servizos ofrecidos a través do "Sitio web" implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial destes dereitos polo Usuario. SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL - O usuario ten un dereito estrictamente privado de uso, exclusivamente para gozar dos servizos prestados de conformidade coas presentes Condicións Xerais.
As referencias a nomes e marcas comerciais ou marcas comerciais, logotipos ou outros signos distintivos, xa sexan de propiedade dos espazos insonorizadas portátil Demvox, SL ou de terceiros, realizar unha prohibición implícita do seu uso sen o consentimento dos espazos insonorizadas portátil Demvox, SL ou o seu propietarios lexítimos. En ningún momento, salvo que expresamente declarado, o acceso ou uso do "sitio" e / ou o seu contido e / ou servizos, dá ao usuario dereito algún sobre as marcas, logos e / ou signos distintivos nel incluídos protexidos por lei . todo intelectual e propiedade industrial sobre os contidos e / ou servizos reservados e, en particular, está prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos contidos e / ou servizo incluído no "sitio web", para fins públicos ou comerciais, se non ten os espazos previo por escrito a proba de son portátil Demvox, SL ou, se procede, o titular da autorización de dereitos de autor.

V) UTILIZACIÓN DO "PÁXINA WEB".
O Usuario acepta utilizar o "Sitio web" de conformidade coa lei e con estas Condicións Xerais. O usuario tamén de acordo en non usar o "Sitio web" para ilegal ou contraria ás disposicións das Condicións Xerais. Ao usar os servizos, o Usuario de acordo con estes Termos e condicións, de acordo en non transmitir, distribuír ou facilitar a terceiros a través dos servizos prestados por espazos a proba de son portátil Demvox, SL calquera tipo de material que, en calquera contraría xeito lexislación.

VI) LICENCIA SOBRE COMUNICACIÓNS.
6.1.No caso de que o usuario envía información de calquera ESPAZOS tipo insonorizadas portátil Demvox a través do "Sitio web", a través de canles contratadas para este fin en si mesmo "Web Site", o usuario representa, garante e acepta que ten dereito a facelo libremente, que tales información non infrinxe os dereitos de autor, marcas, patentes, secretos comerciais ou outros dereitos de terceiros, tal información non é confidencial e que tal información non é prexudicial para os outros.


6.2. Usuario recoNon acepta responsabilidade e deixará a ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL inofensiva por calquera comunicación que proporcione persoalmente ou no seu nome, alcanzando a devandita responsabilidade sen ningunha restrición na exactitude, legalidade, orixinalidade e propiedade da mesma.

VII) RESPONSABILIDADES E GARANTÍAS.
ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL non pode garantir a fiabilidade, utilidade ou precisión dos servizos ou información proporcionados a través do "sitio web", nin a utilidade ou veracidade dos documentos a través do "Sitio web" preparado por profesionais de diferentes sectores. En consecuencia, insonorizadas ESPAZOS Demvox portátil, SL non garante ou ser responsable de: (1) a continuidade dos contidos do "Sitio web"; (2) a ausencia de erros nos devanditos contidos ou produtos; (3) a ausencia de virus e / ou outros compoñentes nocivos no "Sitio web" ou no servidor que o subministra; (4) a invulnerabilidade do "Sitio web" e / ou a impregnabilidade das medidas de seguridade adoptadas nel; (5) a falta de utilidade ou rendemento dos contidos do "Sitio web"; (6) danos causados ​​a ti ou a terceiros, calquera que infrinxa as condicións, normas e instrucións ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL no "sitio web" ou a través de violación dos sistemas de seguridade " Sitio web ". Con todo, os espazos a proba de son portátil Demvox, SL declara que tomou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do "Sitio web" e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes perjudicial para os usuarios. Se ten coñecemento da existencia de calquera material ilegal, ilegal, contraria á lei ou que sería unha violación dos dereitos de propiedade intelectual e / ou industrial, ten que notificar inmediatamente ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL para que poida continuar á adopción das medidas adecuadas.


VIII) ENLACES.
8.1 Ligazóns a outras páxinas web.
Se no "sitio web" o usuario pode atopar ligazóns a outras páxinas web a través de diferentes botóns, ligazóns, banners, etc., estes serían xestionados por terceiros. ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL non ten ningún poder ou de medios humanos ou técnicos para coñecer, controlar ou aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos proporcionados por outros sitios que poden establecer conexións a partir do "sitio web".


En consecuencia, espazos insonorizadas portátil Demvox, SL non pode asumir ningunha responsabilidade por calquera aspecto da páxina web que podería realizar unha conexión do "Sitio web", en particular, exemplo e non limitación, seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus servizos, os seus propios enlaces e / ou calquera dos seus contidos en xeral.
Neste sentido, os usuarios se fan conscientes da ilicitude de actividades a través destas páxinas web de terceiros, deben notificar inmediatamente ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL coa finalidade de proceder para desactivar a ligazón de acceso ao mesmo O establecemento de calquera tipo de conexión a partir da "Web Site" outro "sitio web" alien non implica que haxa algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre espazos insonorizadas portátil Demvox, SL e responsable para o outro "Web Site".
8.2 Ligazóns noutras páxinas web ao "Sitio web".
Se calquera Usuario, entidade ou "Sitio web" desexa establecer calquera tipo de ligazón ao "Sitio web" deberá cumprir coas seguintes disposicións: A ligazón só se pode dirixir á páxina de inicio ou a páxina de inicio do "Sitio web" a menos que estea autorizado. expreso e por escrito de ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
A ligazón debe ser absoluta e completa, é dicir, debe levar o usuario a través de un click, ao enderezo URL do "sitio" e debe incluír toda a extensión da Páxina "sitio" pantalla. En calquera caso, a non ser que ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL autorizado expresamente e por escrito, o "sitio" que proporcionan a ligazón reproducir, de ningún xeito, o "Sitio web", inclui-lo como parte do seu sitio web ou nun dos seus "frames" ou crear un "navegador" en calquera páxina do "sitio web". Na páxina que se establece a conexión non é de forma algunha declarar que insonorizadas ESPAZOS Demvox portátil, SL autorizou a ligazón, a menos ESPAZOS Demvox portátiles insonorizadas, SL fixo expresamente e por escrito. Se a entidade facer a conexión da súa páxina para a "Web Site" quería incluír na súa páxina web, o nome da marca, logotipo, slogan ou outros espazos identificando elementos insonorizadas portátil Demvox, SL e / ou o "Sitio Web ", debes previamente ter a túa autorización expresa por escrito.
ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL non autorizar a creación de unha ligazón a "Web Site" a partir destes sitios que conteñan materiais, información ou ilícito ,, degradante, contido obsceno ilegal e, xeralmente, que violen a moral, a orde pública ou normas sociais xeralmente aceptadas.


ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL non ten ningún poder ou recursos humanos e técnicos para coñecer, controlar ou aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos proporcionados por outros sitios que estableceron conexións co "Web Site". ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL non asume ningunha responsabilidade por calquera aspecto do "sitio web" que establece unha ligazón á "Web Site", en particular, exemplo e non limitación, o seu funcionamento, acceso, datos , información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus servizos, os seus propios enlaces e / ou calquera dos seus contidos en xeral.

IX) POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
A política de privacidade de SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL está determinada polas disposicións do documento POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

X) DURACIÓN E MODIFICACIÓN.
10.1. ESPAZOS insonorizadas portátil Demvox, SL pode modificar os termos e condicións aquí, total ou parcialmente, a publicación de calquera modificación do mesmo xeito este aviso legal aparece ou a través de calquera comunicación dirixida aos usuarios.
10.2. A validez temporal deste Aviso Legal coincide, polo tanto, co momento da súa exposición, ata que se modifique total ou parcialmente, momento no que o Aviso Legal modificado será válido.
10.3. Non obstante o disposto de condicións especiais, espazos insonorizadas portátil Demvox, SL poderá rescindir ou suspender en calquera momento sen previo aviso, o acceso aos contidos da páxina, sen posibilidade ao usuario para esixir compensación algunha.

____________________________________________________________________________________

POLÍTICA DE galletas

Este sitio, como a maioría dos sitios, utiliza cookies para mellorar e optimizar a experiencia do usuario. Abaixo está a información detallada sobre o que son os "cookies", que usa este tipo de sitio web, como pode desactivalo los no seu navegador e como bloquear especialmente a instalación de cookies de terceiros.

QUE son as cookies e como se usan na WEB?

As cookies son ficheiros que o sitio web ou a aplicación que usa instala no seu navegador ou no seu dispositivo (teléfono intelixente, tableta ou televisión conectada) durante o seu recoExecutan as páxinas ou a aplicación e serven para almacenar información sobre a súa visita. Como a maioría dos sitios en internet, a empresa DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES, na súa páxina web www.demvox.com utiliza cookies para:

• Asegurar que as páxinas web poden funcionar correctamente
· Garda as túas preferencias, como a linguaxe ou seleccionou o tamaño da fonte.
· Coñecer a experiencia de navegación.
Recopiar de información estatística anónima, como as páxinas que viu ou o tempo que leva nos nosos medios.

O uso de cookies nos permite optimizar a súa navegación, adaptando a información e servizos ofrecidos aos seus intereses, para proporcionar unha mellor experiencia sempre que visitar-nos. ESPAZOS DEMVOX usan cookies para funcionar insonorizadas, adaptar e facilitar a navegación do usuario máxima.

As cookies asócianse unicamente cun usuario anónimo eo seu ordenador / teléfono e non proporcionan referencias que revelan datos persoais. A calquera momento pode acceder a configuración do seu navegador para modificar e / ou bloquear a instalación de cookies enviados polo www.demvox.com web, sen impedir o acceso ao contido. Con todo, a calidade da operación dos servizos se vexa afectada.

Usuarios que concluíren o proceso de rexistro ou rexistrados en cos seus datos de acceso terán acceso a servizos personalizados adaptados ás súas preferencias persoais segundo a información proporcionada no momento da inscrición e almacenado no cookie no seu navegador.

O correo electrónico-marketing de ferramentas empresa insonorizadas ESPAZO DEMVOX usar pequenas imaxes invisibles para os usuarios que están incluídas no correo-e. Esta tecnoloxía permite-nos saber se unha mensaxe foi lida ou non, en que data, o enderezo IP desde o que foi consultado, etc. Con esta información, realizamos estudos estatísticos e analíticos sobre os correos de envío e recepción de mellorar a prestación de servizos aos que o usuario está inscrito e proporcionar información que poidan ser de interese.

POR QUE SON IMPORTANTES galletas?

· Desde un punto de vista técnico, permitir que sitios web para traballar de forma máis áxil e adecuado ás preferencias do usuario, como almacenar a lingua, a moeda ou detectar dispositivo de acceso.
· Establecer niveis de seguridade e de seguridade que impiden ou dificultan os ciberataques contra o sitio web ou os seus usuarios.
· Permiten aos xestores de medios coñecer datos estatísticos recoAmontoados en cookies para mellorar a calidade e a experiencia dos seus servizos.
· Eles serven para optimizar a publicidade que amosar aos usuarios, a oferta que mellor se adapte aos seus intereses.

Cales son os DIFERENTES TIPOS que poden utilizar cookies na web?

· A sesión remata cando o usuario deixar a páxina ou pechar o navegador, é dicir, son activos para a duración da visita ao sitio web e, polo tanto, son eliminados do seu ordenador para saír.
· Permanente expirará cando finalidade para que serve ou cando eliminar manualmente coñecín, ten data de exclusión e comunmente usado en proceso de compra en liña, personalización ou rexistro, para evitar ter que introducir constantemente a nosa contrasinal.

Por outra banda, dependendo de quen é a entidade que xestiona o ordenador ou dominio a partir do cal as cookies son enviados e xestión dos datos obtidos, podemos distinguir entre as cookies propios e de terceiros.
· Galletas do partido son eses cookies que son enviadas ao ordenador e executados exclusivamente por nós para o mellor funcionamento do sitio web. A información que recolle son utilizadas para mellorar a calidade do seu servizo e experiencia como usuario.
· Se interactuar co contido do noso sitio web tamén pode definir cookies de terceiros (por exemplo, premendo ou ver vídeos aloxados en outro sitio de comunicación social botóns), que son os establecidos por un dominio diferente da nosa web. Non podemos acceder aos datos almacenados nos cookies doutros sitios web cando buscar sitios mencionados.

O USO DESTE SITIO WEB indica que SER instalar este tipo de cookies:

Mellora de rendemento galletas
Este tipo de cookie recorda das súas preferencias, por exemplo, elementos colocados nun cesta da compra (tenda).

Boliñas de análise estatística
Son aqueles ben tratada por nós / como ou de terceiros, para cuantificar o número de visitantes e analizar estatisticamente uso feito dos servizos web ofrecidos. Grazas a eles, pode estudar navegar polo portal e, así, mellorar a subministración de produtos ou servizos. Estes cookies non será asociado a calquera dato persoal que poida identificar o usuario / a, dando información sobre o comportamento de navegación anónima.

Boliñas de xeolocalización
Estes cookies son usados ​​por programas que tentan atopar xeograficamente o estado do seu ordenador, teléfono, tablet ou televisión conectada a, completamente anónima, proporcionar contido e servizos máis adecuados.

Rexistro galletas
Rexistro de cookies xérase unha vez que o / a usuario / a foi rexistrado ou, posteriormente, abriu a sesión, e son usados ​​para identificar / a cos seguintes obxectivos:
- Manteña o usuario / a / a camiño identificou que, se pechar un servizo, navegador ou dispositivo (PC, teléfono, etc.) e, noutro momento ou noutro día, entra de novo no servizo, siga identificadas / un, facilitando así a súa navegación, sen ter que identificarse. Esta funcionalidade pode ser suprimida o / a usuario / a presionar a función "Saír", "Exit" ou similar para que esta cookie é apagado e a próxima vez que entrar no servizo, ten que estar rexistrado identificada / un.
- Asegúrese de que o / a usuario / a está autorizado / a para acceder a determinados servizos.

Cookies de publicidade
Son aqueles ben tratada por nós / as ou por terceiros, permitir xestionar eficazmente o espazo de publicidade no noso sitio web, adaptando o contido do contido ou servizo anuncio solicitado o uso do sitio web conducido. Grazas a eles pode coñecer os hábitos de navegación en Internet de publicidade do usuario / a e exhibición relacionado ao seu perfil de navegación.

Outros cookies de terceiros
Nalgunhas páxinas pode instalar cookies de terceiros apoio para xestionar e mellorar os servizos que ofrecen. Un exemplo deste uso están as ligazóns para as redes sociais para compartir o noso contido.

Algúns www.demvox.com servizos web, conectores se pode usar con varias redes sociais: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, etc. Usando o rexistro social, autoriza a rede social para almacenar unha cookie persistente. A cookie se lembra do seu servizo de identificación, o que o acceso máis rápido nas visitas posteriores. A cookie pode ser eliminado, e tamén pode substituir permisos DEMVOX ESPAZOS servizos opcións de privacidade insonorizadas da rede social particular.

¿Como configurar MEUS galletas?

Ao navegar e seguir na nosa Web Site concordas co uso de cookies coas condicións indicadas neste cookies Política. O acceso a estes cookies política no momento do rexistro, a fin de que o usuario é informado, e non obstante o que pode exercer o seu dereito de bloquear, borrar e rexeitar o uso de cookies en todo momento se inclúe.

En calquera caso, informamos que, desde cookies non son necesarios para o uso do noso sitio web, pode bloquear ou desactivar activando a configuración do seu explorador que lle permite rexeitar a instalación de todas as cookies ou algúns deles. A maioría dos navegadores permite práctica para alertar sobre a presenza de cookies ou a rexeitalo las automaticamente. Se aínda pode usar rexeita a nosa, aínda que o uso de determinados servizos pode ser limitada Web Site e, polo tanto, a súa experiencia menos satisfactorio no noso sitio.

Aquí indicamos as ligazóns dos principais navegadores e dispositivos para que teña toda a información para ver como xestionar as cookies no seu navegador.

Internet Explorer ™:
Versión 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versión 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
7 8 versión
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Versión 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Rexístrese agora e reclamar bonos Will Colina bookmeker - Wbetting.co.uk

Spanish Español